Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

 

Sportvereniging Movere respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl

 

 

Artikel 1 Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens( hierna ook: De beheerder) Bestuur Movere .

 

Artikel 2 De verwerking van persoonsgegevens

1 Uw persoonsgegevens worden verzameld door Sportvereniging Movere. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysiek, fysiologische, genetische, psychische, economische, culture of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

-Naam

– geslacht

-Adresgegevens

Emailadres(sen) + telefoonnnummers

 

Artikel 3

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar deze worden verwerkt voor onze ledenadministratie in een elektronische register.

 

Artikel 4

1. Op grond van artikel 13 lild2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: infomovere@gmail.com

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres

waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 5 Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 6 Bewaartermijn

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtban k van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 8 Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie , kunt u zich richten tot: bestuur Movere, infomovere@gmail.com

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 maart 2019 tot nader order.